Szukaj

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług STUDIO RUCHU

A. Zasady ogólne

 1. Każdy korzystający z Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do stosowania się do jego postanowień. Rezygnacja z zapoznania się z Regulaminem przez korzystającego z Klubu, nie stanowi podstawy do niestosowania się do jego postanowień, a w szczególności do uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia Regulaminu oraz sankcji w nim przewidzianych;
 2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualny regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie www.squash.suwalki.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Manager Klubu;
 4. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych;
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez dzieci wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu;
 6. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów;
 7. Na terenie klubu obowiązuje kulturalne zachowanie;
 8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne;
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Korzystającego z Klubu przedmioty pozostawione w Klubie.

B. Godziny otwarcia

 1. Klub jest otwarty w godzinach 7-22 w dni powszednie i 8-20 w weekendy;
 2. Informacja o ewentualnych godzinach otwarcia klubu w obowiązujące dni świąteczne zostanie udostępniona w Klubie oraz na stronie internetowej.
 3. Klienci mogą korzystać z Klubu 10 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 20 minut po godzinie zakończenia działalności obiektu.

C. Zasady użytkowania kortów

 1. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry;
 2. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet i piłeczek;
 3. Wejście na kort dozwolone jest tylko w czystym, przystosowanym do gry w hali obuwiu sportowym na jasnej, kauczukowej podeszwie nie pozostawiającej śladów na podłodze, najlepiej oznaczonym jako „non marking”. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić udostępnienia kortu, co nie daje prawa do odmowy uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort;
 4. Na kort zabrania się wnoszenia rzeczy osobistych oraz napojów i żywności;
 5. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki;
 6. Wskazana jest gra w okularach ochronnych;
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

D. Rezerwacje

 1. Podstawą do korzystania z kortu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty za rezerwację;
 2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej;
 3. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku, gdy używany kort nie został wynajęty kolejnemu klientowi. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę, co skutkuje koniecznością zapłaty za niego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Rezerwacja, anulowanie rezerwacji czy chęć przełożenia gry odbywa się poprzez stronę internetową www.squash.suwalki.pl lub osobiste/telefoniczne powiadomienie recepcji klubu;
 5. Anulowanie rezerwacji uważa się za skuteczne, gdy odbywa się do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zarezerwowany termin;
 6. Opłacone rezerwacje i karnety nie podlegają zwrotowi – możliwe jest jedynie przeniesienie prawidłowo odrezerwowanych rezerwacji na inny termin.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji jednorazowych oraz stałych, w przypadku turnieju lub innego ważnego wydarzenia w Klubie;
 8. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby;
 9. Założenie stałej rezerwacji na wybrany dzień tygodnia/godzinę wymaga zakupu karnetu.

E. Szatnia

 1. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie. Kluczyki znajdują się w recepcji i należy je pobrać przy dokonywaniu płatności;
 2. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. Kara umowna z tytułu zgubienia lub zniszczenia kluczyka wynosi 50 pln;
 3. Zaleca się zamykanie rzeczy w szafkach na czas gry;
 4. Za rzeczy pozostawione poza szafką klub nie ponosi odpowiedzialności;
 5. Rzeczy pozostawione przez graczy składowane są w klubie przez okres 1 miesiąca a następnie utylizowane;
 6. Gracze proszeni są o zachowanie czystości w szatni.

F. Siłownia

 1. Na siłownię mają wstęp jedynie członkowie klubu posiadający jednorazową wejściówkę lub ważny karnet SIŁOWNIA;
 2. Wszystkie osoby korzystające z urządzeń treningowych znajdujących się w siłowni zobowiązane są do zastosowania strojów i obuwia sportowego.
 3. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z siłowni jedynie pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikację trenera lub prawnego opiekuna;
 4. Ćwiczący zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia sobie w trakcie ćwiczeń ręcznika, który ze względów higienicznych rozkładany powinien być na tapicerowanych oparciach przyrządów;
 5. Przed rozpoczęciem treningu należy sprawdzić stan techniczny używanych przyrządów i poinformować osobę nadzorującą funkcjonowanie siłowni o ewentualnych usterkach. W przypadku braku poinformowania wskazanej powyżej osoby o usterkach przed skorzystaniem z danego przyrządu, w którym zostaną one wykryte, odpowiedzialność za szkody w przyrządach obciąża osobę aktualnie korzystającą z danego przyrządu;
 6. Podczas wykonywania ćwiczenia, polegającego na podnoszeniu sztangi na leżąco obowiązkowe jest korzystanie z pomocy osoby asekurującej.
 7. Zabrania się gwałtownego opuszczania sztang oraz ciężarów umieszczonych na stosach;
 8. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zachowania porządku w trakcie oraz po zakończeniu wykonywania ćwiczeń, w szczególności do odłożenia na właściwe miejsce wszystkich używanych przyrządów;
 9. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność;
 10. Studio Ruchu nie zapewnia osobom korzystającym z siłowni fachowej opieki instruktora;
 11. Osoby niszczące sprzęt ,urządzenia oraz wyposażenie Klubu, ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody, a w przypadku osób nieletnich ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Studio Ruchu nie ponosi odpowiedzialności.

G. Postanowienia końcowe

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen karnetów, regulaminu oraz godzin otwarcia Klubu w związku z naprawami, konserwacją lub z okazji niektórych dni świątecznych;
 2. Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji;
 3. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgoda kierownictwa Klubu.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FIRMA, USŁUGODAWCA –
Studio Ruchu sp. z o.o.
Bydgoska 33, 16-400 Suwałki
NIP: 8442365228
E-mail: klub@squash.suwalki.pl

FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą.
STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym squash.suwalki.pl.
USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym squash.suwalki.pl prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.
Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rejestracja. Umów się na wizytę” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji (w tym dokonania wyboru terminu wizyty), (2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję” oraz (3) potwierdzeniu chęci dokonania Rezerwacji poprzez podanie kodu SMS przesłanego automatycznie na podany numer telefonu komórkowego – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.
Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

3.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

3.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: Bydgoska 33, 16-400 Suwałki lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klub@squash.suwalki.pl.

4.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest Usługodawca/Firma.

5.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5.3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.

5.4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://squash.suwalki.pl/polityka-prywatnosci.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

6.2. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Product has been added to your cart